Menu Close

Tag: วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใส สาเหตุ อาการ การติดต่อ การป้องกัน และ ยารักษาอีสุกอีใสสำหรับผู้ใหญ่ ยารักษาอีสุกอีใสสำหรับเด็ก

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคไข้ออกผื่นและตุ่ม ซึ่งพบบ่อยในเด็กอาการมักไม่รุนแรง แต่บางครั้งอาจก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก และผู้มีภูมิคุมกันบกพร่อง สาเหตุของโรคอีสุกอีใส เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Varicella-Zoster Virus (VZV) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคงูสวัด โดยทั่วไปมักพบการระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน แต่ก็พบได้ประปรายตลอดทั้งปี การติดต่อโรคอีสุกอีใส ติดต่อโดยการสัมผัสถูกตุ่มน้ำโดยตรงหรือสัมผัสถูกของใช้ (เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ที่นอน) ที่มีการปนเปื้อนเชื้อของคนที่เป็นโรคอีสุกอีใสหรืองูสวัด หรือการไอ จาม หายใจรดกัน สูดหายใจเอาละอองของตุ่มน้ำ…