Sunday, 5 April 2020

Search: ความรู้เกี่ยวกับโรคอีส

โรคอีสุกอีใส สาเหตุ อาการ การติดต่อ การป้องกัน และ ยารักษาอีสุกอีใสสำหรับผู้ใหญ่ ยารักษาอีสุกอีใสสำหรับเด็ก

22 Jan 2020
โรคอีสุกอีใสเป็นโรคไข้ออกผื่นและตุ่ม ซึ่งพบบ่อยในเด็กอาการมักไม่รุนแรง แต่บางครั้งอาจก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก และผู้มีภูมิคุมกันบกพร่อง สาเหตุของโรคอีสุกอีใส เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Varicella-Zoster Virus (VZV) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคงูสวัด โดยทั่วไปมักพบการระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน แต่ก็พบได้ประปรายตลอดทั้งปี การติดต่อโรคอีสุกอีใส ติดต่อ